Hidrolik Güç Yardımlı Direksiyonların Dezavantajları

Hidrolik Güç Yardımlı Direksiyonların Dezavantajları
 Yeni ek sistemler kullanarak parça sayısıartmışve maliyet fazlalaşmıştır.
 Yeni ek sistemler kullanarak karmaşık bir yapıoluşmuştur ve bakımı
zorlaşmıştır.
 Hidrolik pompa motordan ek bir güç çektiği için yakıt ekonomisi
kötüleşmektedir.
 Motor çalışmadığı zamanlarda direksiyon simidinin döndürülmesi
zorlaşmaktadır.

Hidrolik Güç YardımlıDireksiyonlar Avantajları

Hidrolik Güç YardımlıDireksiyonlar Avantajları
 Sürücünün yönlendirme için harcadığıgüç en aza indirilerek sürücünün
yorulmasınıengeller.
 Direksiyon belli bir manevra sırasında dönme miktarıazaltır.
 Yoldaki bazıtepkilerin sürücü tarafından direksiyonda hissedilmesini azaltır.
 Lastik patlamalarısırasında direksiyonun kontrolün kaybedilmesini önler ve
güvenirliği arttırır

Hidrolik Direksiyon Sisteminin Parçaları

Hidrolik Direksiyon Sisteminin Parçaları
Hidrolik Pompa
Hidrolik direksiyon sistemi yüksek basınçlıyağila çalışır. Gerekli yağbasıncıpompa
tarafından sağlanır

Depo
Hidrolik direksiyonun yağına depoluk eder.
Hidrolik depo, pompa gövdesine veya ayrıbir yere
monte edilmiştir.
Pompa Gövdesi
Pompa hareketini motor krank mili
kasnağından bir kayışveya elektrik motorundan
alır. Hidroliği belirli bir basınçla direksiyon dişli
kutusuna gönderir.
AkışKontrol Valfi
Akışkontrol valfi, motor devrine bağlı
olmaksızın sabit debide yağın pompadan
direksiyon kutusuna gönderilmesini düzenler. Bazı
pompalarda kontrol spoolu(makara) ile birlikte
akışkontrol valfıde kullanılmaktadır. Böylece
pompa belli bir devrin üstüne çıktığında basılan
yağ miktarı azaltılmaktadır. Bu tip hidrolik
direksiyon sistemi devir hissedici tip olarak
tanımlanmaktadır. Bu sayede yüksek hızlarda bile
uygun direksiyon performansıelde edilebilir.
Pompaların her iki tipinde de maksimum hidrolik
basıncın kontrolü için akış kontrol valfinin
içerisine bir tahliye valfi yerleştirilmiştir.
Maksimum hidrolik basınç direksiyon simidinin
sağa veya sola tam döndürülmesiyle oluşur.
Hidrolik pompanın gönderdiği yağın debisi
devir ile orantılıolarak değişir. Pompa devri
arttığında yağın debisi de artacağından daha fazla
hidrolik güç elde edilmiş olur. Bu daha az
direksiyon döndürme kuvveti demektir.
Direksiyon döndürme kuvveti de devir ile değişir. Bu durum direksiyon hâkimiyeti açısından
bir dezavantajıdır. Bu dezavantajıortadan kaldırabilmek için devir değişikliğine bağlı
olmaksızın sürekli sabit debi sağlayacak bir sisteme ihtiyaç vardır. Bu görevi akışkontrol
valfi sağlamaktadır.
Araç hızlandığında lastik direnci vardır. Bu olay daha az direksiyon döndürme kuvveti
gerektirir. Bazıhidrolik direksiyon sistemlerinde yüksek hız esnasında daha az hidrolik
basınç gönderilerek direksiyon hissinin elde edilmesi sağlanmıştır. Pompadan direksiyon
dişli kutusuna olan akışhacmi yüksek hızda sürüşesnasında azalır ve daha az direksiyon
yardımıelde edilir. Pompa debisi pompa devri artıkça artar ancak direksiyon kutusuna giden
yağın debisi azalır. Bu tip direksiyon sistemleri devir hissedici tip olarak adlandırılır. Kontrol
spoolu (makara) içerisine yerleştirilmişakışkontrol valfi ile donatılmışlardı

Rölanti yükseltici cihaz
Pompa, direksiyon simidi sağa veya sola tam döndüğü zaman maksimum hidrolik
basınç üretir. Bu esnada pompanın üzerinde bir yük vardır ve motor rölanti devrinde bir
azalmaya neden olur. Bu sorunu çözmek için araçlara rölanti yükseltici ilave edilmiştir.
Pompaya aşırıyük uygulandığında rölanti devrini artırır. Pompa gövdesine monte edilmiş
hava kontrol valfine hidrolik basınç etki ettiğinde motora giren hava miktarıdeğiştirilerek
motor devri yükseltilir.
Dişli kutusu, hidrolik içindeki piston, kremayer dişli mili üstüne yerleştirilmiştir ve
hidrolik pompanın meydana getirdiği hidrolik basınç, pistonun iki yönünden birine işleyerek
kremayeri hareket ettirir. Hidrolik basınç kaçağı, piston üstündeki piston keçesiyle önlenir.
Hidroliğin harici kaçaklarınıönleyen, silindirin her iki tarafında birer yağkeçesi vardır.
Kumanda valf mili direksiyon simidine bağlıdır. Direksiyon simidi düz sürüşpozisyonunda
iken kumanda valfi de düz konumdadır. Bu durumda hidrolik pompanın bastığıyağpiston
yüzeylerini etkilemeyip rezervuar tanka geri döner. Direksiyon herhangi bir yöne
döndürüldüğünde ise kumanda valfi hidrolik yağıpistonun bir yüzeyine doğru yönlendirir,
pistonun aksi tarafıise kumanda valfi üzerinden rezervuar tanka açılır.

HİDROLİK DİREKSİYONLARIN Çalışması

HİDROLİK DİREKSİYONLARIN Çalışması
Nötr Pozisyonu
Hidrolik yağıpompadan kumanda
valfine gönderilir. Kumanda valfi nötr
pozisyonunda ise hidroliğin hepsi
kumanda valfinden ve emniyet valfinden
geçerek pompaya geri döner. Hidrolik
silindirde basınç oluşmaz. Çünkü silindir
pistonunun her iki tarafındaki basınç
eşittir. Piston bu durumda herhangi bir
yöne hareket etmez.

DönüşSırasında
Direksiyon ana mili herhangi
bir yönde döndürüldüğünde kumanda
valfıda hareket eder ve hidrolik
kanalın biri kapanır. Diğer kanal açılır
ve hidrolik akışoranında değişime
neden olur. Akış oranıdeğişimi,
basınç değişimine neden olur.
Pistonun her iki tarafında bir basınç
farkıoluşur ve piston daha düşük
basıncın olduğu tarafa doğru hareket
eder. Silindirin düşük basınç
tarafındaki hidrolik, kontrol valfinden
pompaya geri döner.

Uygun Direksiyon Kuvveti
Hidrolik direksiyon, döndürme kuvvetini azaltmak için kullanılan bir mekanizmadır.
Taşıt hızlandığında ve sürtünme kuvveti azaldığında daha az bir direksiyon döndürme
kuvvetine ihtiyaç duyulur.
Yol Hissi (Direksiyon Hissi)
Hareket halinde aracın tekerlekleri tarafından direksiyon simidine iletilen dirençten
doğan his önem taşır. Uygun direksiyon döndürme kuvveti her şartta ve konumda, her hız
kademesinde elde edilebilmelidir. Aynızamanda da yol şartlarısürücüye aktarılmalıdır.
Uygun direksiyon döndürme kuvveti elde etmek için bazıaraçlarda hidrolik direksiyon
sistemine özel bir donanım eklenmiştir.
 Araç HızınıHissedici Tip
Araç hızıbir hız sensörü tarafından hissedilir ve pistonun üzerine uygulanan hidrolik
basınç değiştirilir. Araç hızında değişme olduğu zaman yani yavaşladığıve durduğu zaman
direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak için hidrolik basınç artırılır. Yüksek hızlarda daha
az döndürme kuvveti gerektiğinden basınç azaltılır.
 Motor Devir Hissedici Tip
Hidrolik direksiyon pompalarının çoğu, pompanın dönme devrini hesaba katmaksızın
dişli kutusuna sabit debide hidrolik gönderir. Ancak devir hissedici tip pompalarda hidroliğin
debisi belirli bir devrin üstünde azalır. Böylece pistonun üzerine uygulanan basınç azalır.
Bir arıza nedeniyle pompadan direksiyon kutusuna hidrolik akışıkesildiğinde, sürücü
direksiyonu döndürebilmelidir. Eğer pompa kayışıkopar veya hidrolik sistemde bir kaçak
meydana gelirse direksiyon sistemindeki hidrolik takviye ortadan kalkar. Bu durumda
direksiyonu çevirmek için daha fazla döndürme kuvveti gerekecektir. Ancak bütün bu
arızalar direksiyonun döndürülmesine engel olmayacaktır

HİDROLİK DİREKSİYONLARIN Genel Yapısı

HİDROLİK DİREKSİYONLARIN Genel Yapısı
Sürüşkonforunu artırmak için modern otomobillerde geniştabanlıve düşük basınçlı
lastikler kullanılmakta bunun sonucunda da lastik sürtünmesi nedeniyle daha fazla
direksiyon döndürme kuvveti gerekmektedir.
Direksiyon döndürme kuvveti, direksiyon dişlisinin dişli oranının artmasıyla
azaltılabilir. Daha büyük bir döndürme kuvveti sağlamak için genişdireksiyon simidi
kullanılarak kolay dönüşsağlanabilir. Ancak bu durum virajlarda dönmeyi zorlaştırır. Bu
nedenle direksiyon döndürme kuvveti küçük tutulmak istendiğinde bazıyardımcısistemlere
ihtiyaç vardır. Bu yardımcısistemlerden biri hidrolik yardımlıdireksiyon sistemidir.

Direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak ve sürücünün daha kolay bir şekilde aracı
yönlendirilmesini sağlamak üzere çeşitli sistemler geliştirilmiştir. Direksiyon döndürme
kuvvetini azaltmak için direksiyon dişli kutusunda meydana getirilen döndürme momentini
kuvvetlendirmek gerekir. Bu amaçla hidroliğin basıncından faydalanılmıştı

Döndürme kuvvetine yardımcıolan iki ayrıtip direksiyon sistemi vardır. Bunlardan
birincisinde pompanın hareket edebilmesi için motor gücünden faydalanılır. İkincisinde ise
bağımsız bir elektrik motoru kullanılır. Her ikisi de hidrolik basınç üretir. Hidrolik basınç
kremayerin hareket edebilmesi için pinyon dişliye yardım eder. Bu yardım miktarıhidrolik
basıncın miktarına bağlıolarak pistonun üzerine uygulanır. Bu nedenle, daha fazla
direksiyon kuvveti gerektiğinde basınç yükseltilir. Hidrolik basınçtaki değişim, direksiyon
ana miline bağlıbir kumanda valfi ile sağlanır.

Döner Bilyeli Somun Tipi Direksiyon Dişli Kutusu

Döner Bilyeli Somun Tipi Direksiyon Dişli Kutusu
Direksiyon simdi ve ona bağlıolan direksiyon mili dönmeye başladığında sonsuz vida
bilyeler bir yataklama görevini yerine getirerek somunu desteklerler ve somunla birlikte
gezinirler. Somun kendisine bağlıbulunan sektör dişlisi tarafından sonsuz vida ile birlikte
dönmekten alıkonulduğu için ,sonsuz vidanın dönüşyönüne bağlıolarak aşağıyukarıbir
gidip gelme hareketine girişir .Bu sırada bilyeler birer birer içinde bulunduklarıkanallar
içinde bulunduklarıkanallar içinden yollarının sonuna ulaşır ve burada bir borunun içine
dolmaya zorlanırlar..Borunun içinden geçer sonsuz vidanın ve somunun diğer ucundan tekrar
kanallara dolmaya ve hareketlerini yeniden devam etmeye başlar. Bilye ve somunun
hareketlerinden dolayıbu sisteme döner bilyalısomun adıverilmiştir.

Döner bilyeli somun tip direksiyon dişli kutusu
Dezavantajları
 Sürücünün direksiyonu çevirmek için harcadığıkuvvet fazladır.
 Sistemin hareket iletim tepkisi daha yavaştır.
 Yüksek hızlarda direksiyon hissinin azalmasına neden olur.
 Direksiyon geri toplama işlemi çok zayıftır.

Kremayer ve Pinyon Tipi Direksiyon Dişli Kutusu

Kremayer ve Pinyon Tipi Direksiyon Dişli Kutusu
Direksiyon mili bir üniversal mafsal üzerinden pinyonun miline bağlanır. Pinyon
döndürüldüğü zaman kremayeri harekete zorlar. Pinyon kremayer ile devamlıkavraşma
halindedir ve sadece dönel hareket yapabilir. Bu nedenle ancak kremayer hareket eder.
Kremayerin sağa-sola çizgisel hareketi direksiyon bağlantılarına iletilir. Kremayerin uçları
elastiki bir mafsal ve kısa rot üzerinden direksiyon kollarına (deveboyunlarına) bağlanmıştır.
Böylece dişlinin ve kremayerin üzerindeki her hareket doğrudan doğruya direksiyon
kollarına iletilir.

Mekanik Direksiyon Sistemleri Genel Yapısı

Mekanik Direksiyon Sistemleri Genel Yapısı
Araçların üzerinde kullanılan direksiyonların amacıaracın istenilen yöne sevkini
sağlamak ve gidişi kontrol altında bulundurmaktır.
Direksiyon dişli kutularıdireksiyon simidi üzerinden verilen döndürme hareketini
doğrusal harekete çevirerek direksiyon bağlantılarına iletir. Hareketin iletimi sırasında
döndürme kuvvetini artırarak sürücüye kolaylık sağlar. Sürücünün döndürme kuvveti dişliler
tarafından çoğaltılır. Rot bağlantılarıaracılığıile dingil başlarına ve tekerleklere iletilir.
Mekanik direksiyon çeşitleri beşçeşittir. Sonsuz vida–sektör, sonsuz vida–döner
bilyeli somun, kam–levye, pinyon-kremayer, sonsuz vida–rule makara mekanik direksiyon
çeşitleridir. Günümüzde daha çok pinyon-kremayer ile döner bilyalıdireksiyon çeşitleri
kullanılmaktadır.

Rotlar ve Rot Başları

Rotlar ve Rot Başları
Uzun Ara Rot
Komuta kolu ve sağsol rotlara bağlanmıştır. Komuta kolunun hareketini rotlara
aktarır. Uzun ara rot avara kola da bağlıdır.

Rot
Kremayer ve döner–bilyeli direksiyonun üstündeki ayar borusunun içine
vidalanmıştır. Bu mafsallar arasındaki mesafenin ayarlanmasınısağlar.
Rot Başı
Rot başlarırotların ucuna bağlanarak deveboynunu, uzun ara rotu ile rotlarıbirleştirir.

Kısa rot
Komuta kolunu deveboynuna bağlar. Komuta kolunun sağa ve sola hareketini ileri ve
geriye aktaran bir bağlantıgibi çalı 1.4.7. Deve Boynu
Kısa ve uzun rotların hareketini direksiyon mafsalına aktarır.

Direksiyon Mafsalı
Ön tekerleklere uygulanan yüke destek olur. Direksiyon mafsallarısüspansiyon
kollarının rotilleri veya king pimleri etrafında dönerek, ön tekerleklere yön verir.

Avare Kol
Avare kolunun mili gövdeye bağlanmıştır. Diğer ucu bir döner bağlantıile uzun ara
rota bağlanmıştır. Bu kol uzun ara rotun bir ucuna desteklidir ve uygun konumda uzun ara
rotun hareketini sınırlar.

 

Komuta Kolu (Pitman) Nedir

Komuta Kolu (Pitman) Nedir
Komuta kolu direksiyon dişlisinin hareketini kısa rota aktarır. Kolun daha büyük ucu
direksiyon dişlisinin sektör miline ince frezelidir ve bir somun ile bağlanmıştır. Kolun küçük
ucu ise kısa rot küresel mafsal ile bağlanmıştır